miércoles, 10 de junio de 2015

MÚSICA E COMPETENCIAS
Elaborando unha liña do tempo. 

Entre os estándares de aprendizaxe que a materia de Educación Musical recolle para curso de Primaria no novo currículo figuran os seguintes:


  • EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos musicais. 
  • EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito claro, ordenado e limpo en varios soportes.
As competencias vinculadas a estes estándares (aparte da Conciencia e expresión culturais) son: 
  • Aprender a Aprender
  • Comunicación lingüística
  • Competencia dixital
Durante os últimos meses, o Bolero de Ravel servíunos para traballar moitas cousas: o obstinato, os instrumentos musicais, o crescendo... A partir deste traballo parecía axeitado investigar sobre a vida de Maurice Ravel. E iso fixemos en 6º B. Sen embargo, non se trataba unicamente de saber algo sobre a súa vida, senon de aprender a procurar, a seleccionar e a organizar a información dun xeito crítico. 

Así pois, os pasos dados foron: 
  1. Individualmente, buscamos información sobre Ravel. Non se tratou de copiar e pegar, nin de facer unha redacción. Había que seleccionar as datas significativas na súa vida, e, ó lado, indicar o feito acaecido. 
  2. Unha vez obtida a información, enviábase por email á mestra. 
  3. Analizadas as respostas pola mestra, entre todo o grupo clase, e empregando o cañón, chegábamos a un consenso, para elixir unicamente as datas importantes e significativas. Con todo isto elaboramos un documento. 
  4. Feito este, os alumnos dividíronse por grupos de catro. A cada grupo se lle entregou un ipad. 
  5. Tratábase agora de facer unha liña de tempo coa app Timeline. Para elaborala, cada grupo tivo que: 
    • resumir en unha ou dúas palabras o contido explicado en cada data;
    • elixir en Internet unha imaxe (entre as libres de dereitos) apropiada para ilustrar o feito;
    • unha vez elaborada a liña do tempo, enviala por email á mestra.
               6. Por suposto, todos os membros do grupo tiveron que traballar e participar ó mesmo nivel. 

A actividade resultou moi gratificante, e, como vedes, ademais de coñecer quen era Ravel, aprenderon moitísimas máis cousas (a primeira delas, a respectarse e traballar en equipo).

Aquí tendes as imaxes dos alumnos traballando:E aquí, os resultados da súa tarefa: No hay comentarios: